در 32 مگاوات و 12 مگاوات جلسه پروژه با مشتریان کره ای در هواوی مرکز فرماندهی 2020-05-31

ملاقات با مشتریان کره ای در هواوی دفتر مرکزی در 32 مگاوات و 12 مگاوات پروژهخانه

محصولات

درباره ما

مخاطب

بالا